Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа
Проект №BG01-001/22.12.2014г.

Очаквани резултати

  • Иновативно проучване върху представите и нагласите на студентите относно социо-културните различия, пред които са изправени при международни образователни мобилности
  • Разширени познания у младите хора за реалните препятствия при социалната и културна адаптация  в мултикултурна среда както и за пътищата към тяхното преодоляване
  • Идентифициранe на   най-добри практики за социо-културна адаптация и интеграция на студентите по време на международни мобилности
  • Неформално интерактивно обучение на студентите от ИУ-Варна и Университетски център Уестфьордс за проблемите на социалната и културна адаптация на студентите по международни мобилности
  • Разработен Наръчник за преодоляване на социо-културните различия при реализиране на студентска мобилност в чужди университети
  • Научна статия върху резултатите от проведеното изследване

Анализ на резултатите от изследване на тема „Адаптационният процес при осъществяването на образователна мобилност“
Research Analysis on Educational Mobility Adaptation Process
Report on best practices in the area of cultural integration
Student essays on values of multicultural society
GUIDEBOOK FOR STUDENTS’ ADAPTATION DURING THEIR MOBILITIES IN EUROPE