Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа
Проект №BG01-001/22.12.2014г.

Основни дейности

 1. Разработване на методология за изследване на социо-културните проблеми при студентите по време на международни мобилности
 2. Изследване върху социо-културните препятствия, пред които са изправени студентите по време на мобилност в чужбина
 3. Проучване на най-добрите практики в областта на културната интеграция, разработени от чуждестранни университети
 4. Създаване на уебсайт за визуализация на постигнатите резултати от проекта
 5. Модулно пилотно обучение за студентите от ИУ-Варна и Университетски център Уестфьордс по проблемите на социо-културната адаптация и интеграция  в мултикултурна среда
 6. Изследователско посещение в Исландия с цел опознаване на разработените методи за преодоляване на социо-културните различия между младите хора, участващи в международна образователна мобилност
 7. Международен семинар по въпросите на социо-културната интеграция на студенти по време на техните международни мобилности (България)
 8. Публикуване на Наръчник за подпомагане социо-културната адаптация и интеграция на студентите в чужбина
 9. Разработване на научна статия върху изследванията и резултатите от проекта
 10. Управление и администриране на проекта
 11. Популяризиране на резултатите и дейностите по проекта